Javni razpis za sofinanciranje za obdobje 2024 do 2026

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024, Uradni list št. 18/2024).  

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih modulov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

Upravičeni stroški po javnem razpisu so:

  • nakup in vgradnja naprave za samooskrbo,
  • nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije,
  • pripadajoča električna inštalacija in oprema, vključno s transformatorsko postajo, če je  le-ta zahtevana s strani soglasodajalca za priklop naprave za samooskrbo,
  • priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so potrebni za izvedbo projekta,
  • strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov projekta,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentacije za izvedbo projekta.

 

Skupna okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov znaša 20 milijonov € za koriščenje v obdobju od 2024 do 2026.

Vlagatelji po tem javnem razpisu so občine, ki se prijavljajo samostojno ali kot vodilni partner v konzorciju občin oziroma v konzorciju, ki ga sestavljajo občina(-e) in eden ali več posrednih proračunskih uporabnikov.

Manjše občine se lahko povežejo in skupaj oddajo vlogo, da zadostijo pogoju zahtevane moči 1 MW.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 15. 4. 2024, za drugo odpiranje do
2. 9. 2024 in za tretje odpiranje do 10. 2. 2025.