Kaj se zgodi z viškom elektrike sončne elektrarne?

Pretvorba sončne energije v električno je postala že stalna praksa z uporabo sončnih elektrarn. Bistvo pretvorbe se izvrši na modulih, kamor pada sončna svetloba oz. fotoni. Moduli so sestavljeni iz polprevodnikov, ponavadi silicija, ki lahko sončno svetlobo pretvorijo v električni tok.

Dobimo enosmerni tok, ki ga vodimo do inverterja oz. razsmernika, ta ga pretovori v izmenični tok, ki ga uporabimo za porabnike električne energije v našem domu. Ker je proizvodnja sončne elektrarne odvisna od sonca, proizvodnja tudi niha. Največ energije lahko iz sonca pridobimo ob sončnih dnevih, kadar je večina ljudi na delu in energije za pogon električnih naprav doma ne potrebujejo.

Kaj se torej zgodi, ko je proizvodnja električne energije večja kot potreba po njej?

Ravnanje s presežkom elektrike

Višek proizvodnje električne energije iz sončne elektrarne gre v distribucijsko omrežje. Pri tem imamo več možnosti »ravnanja« s presežki. Za gospodinjstva je primerna samooskrba, pri čemer se viški proizvodnje električne energije oddajo v omrežje, ob pomanjkanju pa se ta pridobi iz omrežja.

Poznamo različne možnosti obračunavanja; najbolj uporabniku prijazen je bil sistem net meteringa, od 2024 pa imamo nov sistem obračunavanja. Oba sta predstavljena v nadaljevanju.

Viške električne energije je mogoče tudi prodajati. Odkupna cena proizvedene energije je odvisna od več dejavnikov, kot so velikost proizvodne enote, način priključevanja objekta v omrežje in dolgoročnih predvidevanj gibanja cen na trgu električne energije. Glede na te postavke Energija Plus (kot primer dobavitelja električne energije) dodeljuje pogodbe za odkup električne energije. Načeloma se prodaje elektrike iz sončne elektrarne poslužujejo pravne osebe z večjimi velikostmi sončnih elektrarn.

Sončna elektrarna Dipo Koper

Obstaja tudi prosto razpolaganje z viški električne energije, vse pa je odvisno od tegas, kako te viške obravnava trgovec, s katerim ima lastnik elektrarne sklenjeno pogodbo o samooskrbi. To pomeni, da lahko viške, ki jih je sončna elektrarna proizvedla v koledarskem letu in niso bili porabljeni prenesemo v naslednje koledarsko leto ali se porabijo pri lastnem odjemnem mestu za samooskrbo (če bi bilo načrtovano povečanje porabe energije). Prenos viškov na drugo odjemno mesto generalno zakonsko v Sloveniji trenutno še ni urejen.

Samooskrba

Do samooskrbe z električno energijo pridemo s sklenitvijo pogodbe o samooskrbi pri dobavitelju električne energije. Regulirana je z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Odjemalec in distributer se v pogodbi dogovorita o višini kompenzacije oddane električne energije oz. presežkov, ki jih je sončna elektrarna proizvedla in oddala v omrežje ter po kakšni ceni bo odjemalec plačeval prejeto elektriko iz omrežja, ko sončna elektrarna ne bo proizvedla dovolj energije za normalno delovanje naprav v domu. Za obračunsko obdobje se je štelo obdobje enega leta od priključitve na omrežje, ko je bil v veljavi net metering, sedaj dobavitelji sami določijo obračunsko obdobje, načeloma je en mesec.

Pri tem poznamo individualno in skupnostno samooskrbo. Pod individualno samooskrbo štejemo naprave, ki so priključene na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe (4. člen Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE), njen priklop pa je omogočen tudi v priključno merilno omarico. Skupnostna samooskrba pa se nanaša na odjemalce, ki odjemajo električno energijo iz dveh ali večmerilnih mest, ki so priključene na nizkonapetostno omrežje iste transformatorske postaje (6.člen Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE)

Gospodinjstvo lahko viške energije oddaja v omrežje ali to energijo shranjuje. Pri tem je vredno premisliti o investiciji v hibridno elektrarno, kjer lahko viške energije shranjujete v hranilniku oz. bateriji in jih porabite takrat, ko energijo potrebujete oz. sončna elektrarna ne proizvaja energije.

Neto merjenje

Neto merjenje je sistem meritev za pokrivanje lastnih potreb gospodinjstva po električni energiji. Viški, ki jih s sončno elektrarno proizvedete se oddajo v električno omrežje, ko pa je potreba po elektriki večja, kot je proizvedena energija, pa elektriko pridobivate iz omrežja. Po sistemu net meteringa se obračunava razlika med oddano električno energijo v omrežje in prevzeto energijo iz omrežja.

Prednost sistema je, da se obračun naredi enkrat letno, pri tem pa se vsak mesec še vedno plačuje strošek obračunske moči, trošarina, DDV in prispevek OVE + SPTE. Prispevka sta vezana na priključno moč priključka.

net metering samooskrba za elektricno energijo

Primer: Če bo sončna elektrarna proizvedla več viškov, kot je prevzela energije iz omrežja, bo poračun enak nič. V nasprotnem primeru (elektrarna proizvede manj viškov kot je bilo prevzete energije) pa se razlika obračuna pri poračunu. Cena se določi v pogodbi o samooskrbi, uporablja se enotarifno merjenje. Takšen način obračunavanja je zapisan tudi v 9. členu Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE.

Sistem velja za obstoječe sončne elektrarne in vse, ki so vlogo za izdajo soglasja oddali do 31.12.2023 in bodo v letu 2024 postavili in uradno priklopili sončno elektrarno na omrežje. Sistem ni namenjen prodaji električne energije. Za sistem obračunavanja je ključnega pomena pravilna velikost sončne elektrarne.

Nov sistem obračunavanja

Vsi, ki bodo vlogo za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo oddali po letu 2024, bodo deležni drugačnega obračunavanja električne energije. Obračunsko obdobje bo določeno s strani dobavitelja električne energije v pogodbi o samooskrbi.

Vsi viški, ki bodo oddani v omrežje, jih bodo vanj oddajali brezplačno, za vso prejeto električno energijo iz omrežja pa jim bo elektrodistrubuter zaračunal. Plačuje se tudi omrežnina, ki se nanaša na celotno prejeto energijo iz omrežja. Zaradi slabših pogojev so se nekateri dobavitelji električne energije odločili za dobropise za oddane viške električne energije, kjer naj bi se dobropis prenesel v naslednji mesec, v primeru, da je oddana energija iz sončne elektrarne v omrežje večja, kot je bila vrednost energije, prevzete iz omrežja. V tem primeru se bo dobropis upošteval na vašem računu in bo znižal znesek električne energije, kar je predlog podjetja GEN-i.

Pomembno je poudariti, da bo z julijem stopil v veljavo nov tarifni sistem. Cilj je prilagajanje odjema vsakega porabnika, s čimer bi prispevali k optimizaciji elektrodistribucijskega sistema. Glavna značilnost novega tarifnega sistema sta uvedbi 2 sezon in 5 časovnih blokov. Obračun bo temeljil na 15 min vrednostih, pri tem pa sta pomembni postavki dogovorjena in presežena obračunska moč.

Sončne elektrarne lahko v sončnih dneh proizvedejo več energije, kot jo lahko sami porabimo, zato je potrebno določiti pametno shemo obračunavanja. Za gospodinjstva je bil najboljši sistem net meteringa, sedaj imamo že drug sistem, pri katerem je pametno razmisliti o hibridni sončni elektrarni za shranjevanje viškov. Za večje sončne elektrarne pa je omogočena tudi prodaja proizvedene elektrike. Sončne elektrarne smatramo kot trajnostne energetske rešitve, saj so obnovljiv vir energije in pripomorejo k zmanjšanju ogljičnega.